View
Автор: Монтескье, Шарль Луи
Book title: Заңдар рухы туралы
Total pages: 5